about

work in progress

artists

catalogue

contact

facebook

ACD916

Trinity

Performers:


Ursula Langmayr, Alison Dunlop, Uwe Grodd, Eric Lamb, Martin Rummel, James Tibbles


J.S. Bach Soprano Arias

1.

Sich uben im Lieben

Johann Sebastian Bach

4:19

2.

Schafe konnen sicher weiden

Johann Sebastian Bach

3:55

3.

Letze Stunde, brich herein

Johann Sebastian Bach

4:23

4.

Flosst mein Heiland

Johann Sebastian Bach

6:08

5.

Zerfliesse, mien Herze

Johann Sebastian Bach

7:14

6.

Gerechter Gott, ach, rechnest du?

Johann Sebastian Bach

4:40

7.

Gott versorget alles Leben

Johann Sebastian Bach

4:13

8.

Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten

Johann Sebastian Bach

3:36

9.

Seufzer, Tranen, Kummer, Not

Johann Sebastian Bach

4:22

10.

Genugsamkeit

Johann Sebastian Bach

3:17

11.

Ei! Wie schmeckt der Coffee susse

Johann Sebastian Bach

4:08

12.

Ich will auf den Herren schauen

Johann Sebastian Bach

2:41

13.

Blast de wohlgegriffnen Floten

Johann Sebastian Bach

3:00